Vedtægter

§ 1 Navn
Selskabets navn er Dansk Fod- og Ankelkirurgisk Selskab (DFAS). Engelsk: Danish Foot and Ankle Society.

§ 2 Formål
Selskabets formål er at styrke fod- og ankelkirurgien i Danmark, dette sker ved:

at fremme og videreudvikle det videnskabelige arbejde indenfor fod- og ankelkirurgien
at højne den ortopædkirurgiske behandling af fod- og ankellidelser
at fremme den ortopædkirurgiske uddannelse indenfor fod- og ankelkirurgien
at udbygge dansk fod- og ankelkirurgis internationale relationer indenfor forskning, klinik og uddannelse

§ 3 Samarbejde med andre selskaber

Selskabets nationale virke skal ske i et nært samarbejde med øvrige ortopædkirurgiske fagområder, repræsenteret ved Dansk Ortopædisk Selskab.
Selskabet er associeret til European Foot and Ankle Society (EFAS). Danske medlemmer, som ønsker det, søges optaget som national gruppe, i det Europæiske Selskab. Bestyrelsen varetager repræsentationen i EFAS.

§ 4 Medlemskab
Som ordinære medlemmer optages læger, der opfylder kravene til medlemskab af Dansk Ortopædisk Selskab, og som har særlig interesse for fod- og ankelkirurgi. Efter pensionering kan medlemmet fortsætte medlemskabet kontingentfrit.
Som ekstraordinære medlemmer uden stemmeret kan optages videnskabelige eller tekniske medarbejdere med særlig interesse for fod- og ankelkirurgi. Generalforsamlingen godkender ekstraordinære medlemmer efter indstilling fra bestyrelsen.

Som firmamedlemmer kan optages medicinalfirmaer, med særlig interesse for fod og ankelkirurgi. Kontingentet for disse medlemmer fastsættes af generalforsamlingen, og dækker medlemskab af EFAS, tilbud om at deltage i specialespecifikt kursus i Fod og Ankelkirurgi og mulighed for udstilling ved møder og kurser afholdt af DFAS.

Ansøgning om medlemskab sker ved skriftlig anmodning stilet til bestyrelsen. Bestyrelsen træffer på baggrund heraf beslutning om medlemskab.

§ 5 Kontingent
Medlemmerne er forpligtet til at betale medlemskontingent, som opkræves for 1 år ad gangen. Kontingentets størrelse fastsættes ved den årlige generalforsamling. For ekstraordinære medlemmer jf. § 4 afs. 2, opkræves et individuelt fastsat kontingent. Kontingentet opkræves via Lægeforeningens sekretariat.

§ 6 Ophør af medlemskab
Medlemskabet ophører ved følgende:

skriftlig udmeldelse til bestyrelsen, med virkning fra udgangen af det pågældende år
kontingentrestance ud over mere end 2 år
død
eksklusion. Dette foregår som generalforsamlingsbeslutning, efter indstilling fra bestyrelsen.

§ 7 Bestyrelsen
Til bestyrelsen er ordinære medlemmer valgbare. Bestyrelsen består af fem medlemmer. Derudover vælges èn suppleant. Bestyrelsen konstituerer sig med en formand, en kasserer, en sekretær og to menige medlemmer. Bestyrelsesmedlemmerne vælges af generalforsamlingen for fire år. To af de nyudnævnte medlemmer er på valg efter 2 år, mens de resterende 3 og suppleanten er på valg efter 4 år.

§ 8 Bestyrelsens opgaver
Bestyrelsen leder selskabets daglige virksomhed. Formanden og kassereren tegner selskabet. Formanden indkalder skriftligt til bestyrelsesmøde efter behov, dog minimum 2 møder om året. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, og sekretæren fører en forhandlingsprotokol. Der afholdes faglige møder, arrangeret af bestyrelsen. Bestyrelsen har mandat til at beslutte indholdet
af disse møder og antallet.

§ 9 Generalforsamlingen
Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes 1 gang årligt ved bestyrelsens foranstaltning.
For at være beslutningsdygtig skal bestyrelsen varsle generalforsamlingen mindst 6 uger før denne.
Der udsendes skriftlig dagsorden til hvert medlem, senest 2 uger før generalforsamlingen.
Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af referat fra forrige generalforsamling
3. Formandens beretning
4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.
5. Behandling af indkomne forslag
6. Fastsættelse af kontingent
7. Eventuelt
8. Valg til bestyrelsen (ved valgperiodens udløb)
Generalforsamlingen er altid beslutningsdygtig, men kun vedrørende sager, som er optaget på den udsendte dagsorden. Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde mindst 4 uger før generalforsamlingen.
Stemmeafgivelse sker normalt ved håndsoprækning, men skal dog ske skriftligt, hvis mindst 2 medlemmer kræver dette.
Skriftlig stemmeafgivning sker ligeledes ved alle valg, hvor der er flere kandidater end poster. Ved valg mellem flere kandidater sker afstemningen ved, at der på samme seddel kan stemmes på så mange kandidater, som der er ledige pladser.
Beslutninger vedrørende vedtægtsændringer fordrer 2/3 majoritet blandt de fremmødte.
Selskabets regnskab skal før forelæggelse til godkendelse på generalforsamlingen være gennemset og godkendt af selskabets revisor. Denne vælges for 1 år og kan genvælges. Der vælges desuden en revisorsuppleant.

§ 10 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, og skal indkaldes hvis mindst 1/3 af selskabets medlemmer skriftligt fremsætter ønske herom.
For at den ekstraordinære generalforsamling er beslutningsdygtig, skal bestyrelsen skriftligt give meddelelse til hvert medlem med en dagsorden mindst 4 uger før den ekstraordinære generalforsamling afholdes. Denne skal desuden afholdes senest 6 uger efter, at skriftlig begæring herom er kommet bestyrelsen i hænde.
Dagsorden ved ekstraordinær generalforsamling skal indeholde følgende:
1. Valg af dirigent
2. Behandling af den sag, som har foranlediget den ekstraordinære generalforsamling
3. Eventuelt
Forslag, som er forkastet på en ekstraordinær generalforsamling, kan ikke atter bringes frem før næste ordinære generalforsamling.

§ 11 Selskabets opløsning
Dansk Fod- og Ankelkirurgisk Selskab kan opløses, hvis 2/3 af medlemmerne skriftligt udtaler ønske herom.
Beslutningen skal i så fald bekræftes på en følgende, normalt indvarslet generalforsamling med 2/3 majoritet af de fremmødte.
Opløses selskabet, beslutter den opløsende generalforsamling hvordan selskabets værdier anvendes til fordel for fod- og ankelkirurgisk relevante formål.

Vedtaget på stiftende generalforsamling den 4. Maj 2000.