Andre arrangementer

EFAS instructional Course (Basic)
EFAS Cadaver course (Basic)
EFAS congress incl. advanced symposium
http://www.efas.co/congress/next

Stanmore Foot and Ankle course (Advanced) :
https://www.bofas.org.uk/Meetings-Courses/Meeting-Details/ArticleId/207/22nd-Stanmore-Foot-and-Ankle-Course

Deutsche Assoziation für Fuss und Sprunggelenk, D.A.F.
Certificeringskursusrække, 8 kurser i alt: dissektion, forfod,
artrodeser, senekirurgi, reuma, børn, traumatologi, afslutning:
http://fuss-chirurgie.de/de/kurse/kurse-2017

Orthodays, International Foot and Ankle Course :
http://Orthodays.ch/en/